با یک لبخند زیبا هر دری به روی انسان گشاده خواهد شد.

خیابان شریعتی،بین میرداماد و ظفر بالاتر از مترو شریعتی،خیابان مینا

تلفن تماس : ۲۶۴۲۱۷۲۸

دکتر پیام پیمان پور

متخصص درمان ریشه و جراحی پری اپیکال (اندودانتیکس)
info@conceptaclinic.com
دارای بورد تخصصی اندودانتیکس
استادیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی
شنبه تا چهارشنبه
۱۴:۰۰ - ۲۰:۰۰
پنجشنبه
۹:۰۰ - ۱۶:۰۰

بیوگرافی

دکتر پیام پیمان پور
متخصص درمان ریشه و جراحی پری اپیکال (اندودانتیکس)
دارای بورد تخصصی اندودانتیکس
استادیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی